Before & After ฟิลเลอร์คาง

ก่อนทำ - หลังทำ ฟิลเลอร์คาง

ดูภาพเปรียบเทียบก่อนทำ - หลังทำ ฟิลเลอร์คางของคนไข้ที่รับบริการที่ Malika Clinic by Dr. Ben