Before & After ฟิลเลอร์ใต้ตา

ก่อนทำ - หลังทำ ฟิลเลอร์ใต้ตา

ดูภาพเปรียบเทียบก่อนทำ - หลังทำ ฟิลเลอร์ใต้ตาของคนไข้ที่รับบริการที่ Malika Clinic by Dr. Ben